جستجو...

دیدار

  ■  محل اجرای پروژه
تهران
  ■  نام شرکت
بانیان
  ■  نوع پروژه
اداری
  ■  سال اجرا
1400
  ■  مدت زمان اجرا
در حال اجرا
  ■  نوع کف کاذب
گوشه قفل دار
  ■  مساحت
3245 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید