جستجو...

فناپ

  ■  محل اجرای پروژه
پردیس
  ■  نام شرکت
فناپ زیرساخت
  ■  نوع پروژه
مرکز داده
  ■  سال اجرا
1401
  ■  مدت زمان اجرا
45 روز
  ■  نوع کف کاذب
کلسیم سولفات
  ■  مساحت
3500 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید