سقف4 سقف3 سقف2 سقف1
سقف کاذب فازهای گازی پارس جنوبی

سقف کاذب فازهای گازی پارس جنوبی

سقف کاذب فازهای گازی پارس جنوبی
  • گروه فتح ایران مفنخر است که تولید و نصب سقف کاذب مورد نیاز تمامی فاز های گازی پارس جنوبی را ، با بهترین کیفیت به اتمام رسانده است. این شرکت با پروژه های مختلفی جهت تامین سقف کاذب در فاز های زیر همکاری داشته است و در مجموع حدود 40128 متر مربع سقف کاذب برای این پروژه ها تولید و نصب کرده است:
    فاز1 - فاز 4و5- فاز 6و7و8 - فاز 12- فاز14- فاز 15و16 - فاز 17و18 - فاز 19- فاز 20و21 - فاز 22و23و24